INFOLINIA: 22 737 64 00
Strona Główna O Nas Projekty Zamówienia publiczne – Numer ogłoszenia: 257714 – 2015 – Zmiana

Zamówienia publiczne - Numer ogłoszenia: 257714 - 2015 - Zmiana

Numer ogłoszenia: 257714 – 2015; data zamieszczenia: 30.09.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 252276 – 2015 data 25.09.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

LUX MED Tabita Sp. z o.o., ul. Długa 43, 05-510 Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie, tel. 22 73 76 404, fax. 22 73 76 456.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5).

W ogłoszeniu jest: inne dokumenty 1) Dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu i do używania oraz oznakowanie znakiem CE zgodnie ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) – dotyczy części nr: 1 z wyjątkiem pozycji nr 4, Uwaga: na każdej stronie dokumentu należy napisać której części i której pozycji załącznika nr 3 do SIWZ dotyczy dany dokument, 2) Karty katalogowe wraz z opisami technicznymi w języku polskim. Zamawiający dopuszcza katalogi w języku angielskim wraz z opisami technicznymi oferowanych wyrobów w języku polskim – dotyczy wszystkich części, Uwaga: na każdej stronie karty katalogowej należy napisać której części i której pozycji załącznika nr 3 do SIWZ dotyczy dana karta katalogowa. Jeżeli karta katalogowa nie zawiera informacji o wszystkich danych wymaganych przez Zamawiającego należy te brakujące informacje dołączyć do oferty np. w formie dodatkowego opisu podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy lub na karcie katalogowej wraz z podpisem osoby uprawnionej do złożenia w imieniu Wykonawcy oferty.

W ogłoszeniu powinno być: inne dokumenty 1) Dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu i do używania oraz oznakowanie znakiem CE zgodnie ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) – dotyczy części nr: 1 z wyjątkiem pozycji nr 2,3 i 4, Uwaga: na każdej stronie dokumentu należy napisać której części i której pozycji załącznika nr 3 do SIWZ dotyczy dany dokument, 2) Karty katalogowe wraz z opisami technicznymi w języku polskim. Zamawiający dopuszcza katalogi w języku angielskim wraz z opisami technicznymi oferowanych wyrobów w języku polskim – dotyczy wszystkich części, Uwaga: na każdej stronie karty katalogowej należy napisać której części i której pozycji załącznika nr 3 do SIWZ dotyczy dana karta katalogowa. Jeżeli karta katalogowa nie zawiera informacji o wszystkich danych wymaganych przez Zamawiającego należy te brakujące informacje dołączyć do oferty np. w formie dodatkowego opisu podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy lub na karcie katalogowej wraz z podpisem osoby uprawnionej do złożenia w imieniu Wykonawcy oferty.

Wszystkie prawa zastrzeżone przez LUX MED Tabita Sp. z o.o.